Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt

Menu PL

7.jpg

Wielokrotnie zwracano się do nas z zapytaniem "co robić" jeżeli widzi się krzywdę zwierząt.
Odpowiedź nie jest łatwa.
W naszym kraju, gdzie ostatnio coraz więcej jest przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu ludzkiemu, zwierzęta są na szarym końcu, o ile w ogóle ich krzywda jest dostrzegana.

Jeżeli jesteś świadkiem znęcania się nad zwierzęciem, które grozi mu uszczerbkiem na zdrowiu, lub zagraża jego życiu, możesz to zgłosić do Policji lub wprost do Prokuratury.

W ustawie o ochronie zwierząt wyszczególnione są wszystkie zabronione czynności, zawarte jest to w Artykule 6 punkt 2.

Wymieniono poniżej fragmenty ustawy opisujące przestępstwa z którymi najczęściej możemy się spotkać:

Art. 6. Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione.
2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:
1) umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu, w tym ….a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie);
3) używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból;
4) bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie
specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn;
5) przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu;
9) złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;
10) utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,
11) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę pod której opieką pozostaje;
17) wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;
19) utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Przestępstwa te są ścigane z urzędu, o ile tylko zostaną zgłoszone.

Jeżeli byłeś świadkiem czegoś takiego możesz sam osobiście zareagować. Możesz pouczyć krzywdzącego, że takie postępowanie jest karalne, zagrozić mu że zgłosisz to na Policję, a jeżeli Cię nie posłucha możesz sam do Policji to zgłosić. Musisz jednak udokumentować sprawę  na przykład: fotografiami, nagraniem rozmowy lub mieć przynajmniej świadków tego i kontakt z nimi aby potwierdzili Twoje zeznania.

Zgodnie z treścią przepisu art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuraturę lub policję. Użyte określenie oznacza, iż jest to moralny obowiązek każdego praworządnego człowieka. Z uwagi na to, iż jest to moralny obowiązek, to za jego naruszenie (tj. nie zgłoszenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa) nie grozi żadna kara, za wyjątkiem wyraźnie prawem przewidzianych szczególnych sytuacji. To wynika z objaśnień na Forum Prawnym Wieszjak.pl

Gdy zgłaszasz na Policję lub do Prokuratury przestępstwo z ustawy o ochronie zwierząt powinieneś wykazać ze postępujesz zgodnie z prawem, pomoże Ci powołanie się na art. 304 § 1 Kpk. Pamiętaj też by mieć przy sobie dowód lub przynajmniej legitymację ze zdjęciem.
Najlepiej gdy przygotujesz sobie zgłoszenie na piśmie (z kopią) a na kopii poprosisz o potwierdzenie odbioru.
Nie zgłaszaj przestępstwa telefonicznie. Takie zgłoszenia traktowane są jako anonimowe!
Jeżeli nie masz przy sobie pisemnego zgłoszenia to zażądaj by Policjant spisał z tego notatkę i dowiedz się kiedy wezwą Cię na przesłuchanie w tej sprawie.

Teraz już wiesz co możesz zrobić gdy zechcesz pomóc zwierzakowi, którego ktoś krzywdzi. Możesz pouczyć krzywdzącego, a jeśli nie posłucha zgłosić to Policji lub do Prokuratury.

 

Pamiętaj, obojętność, brak reakcji może doprowadzić do śmierci lub kalectwa, a osobę przechodzącą obok tego obojętnie na odpowiedzialność karną.

 

 

Dziś, gdy na Twe Boże wezwanie
Idę po Tęczowym Moście
Choć tyle krzywdy doznałem
Ogonem merdam radośnie.
Przybywam mając nadzieję
Na chwilę pełnego wytchnienia..
Pytasz mnie Boże wielki
O moje ziemskie wspomnienia..
Na ziemi poznałem człowieka..
Kochałem go ogromnie,
Tak wiernie czekałem powrotu
A on? On bił nieprzytomnie.
Za mą miłość i przywiązanie
Ileż cierpienia doznałem...
Lecz wszystko wybaczyć mogłem,
Bo wciąż ogromnie kochałem.
Pamiętaj Panie i o tym,
Że dobry był mój Pan
Że bił? Głodził? Katował ?
On był tak bardzo sam..
Gdy więc na Twe Panie wezwanie
Stawi się tu mój Pan.
Pozwól mi wyjść na spotkanie
Bo kocham go hau, hau...

 

autorka wiersza: Elżbieta Kułaga

 

ja ufam

 

 

pamietaj czlowiek