Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt

Menu PL

na-pocztku-bg-stworzy-czowieka.jpg

 

 

ustaw

Ustawa o samorządzie gminnym
Wyjątki z USTAWYz dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.
(tekst jednolity)

 

Rozdział 2


Zakres działania i zadania gminy

 

Art. 6.


1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do gminy.

 

Art. 7.


1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
5) ochrony zdrowia,
8) edukacji publicznej,
11) targowisk i hal targowych,
14) (2) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.


Komentarz


Ad  Art 7.1.


1) Ochrona środowiska to m. in. dbanie o koty wolnożyjące, które odstraszają szczury
5) Ochrona zdrowia to m. in, odławianie bezdomnych zwierząt domowych, które mogą byc nosicielami wścieklizny
8) Edukacja to m. in. pouczanie mieszkańców o istnieniu Ustawy o ochronie zwierząt
11) Targowiska to m. in. sprawdzanie w jakich warunkach handluje sie tam żywymi zwierzetami
14) Bezpieczeństwo obywateli to m. in. ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
15) Obiekty gminne to m. in. schroniska dla bezdomnych zwierząt


Ad Art 7.2.

 

Ustawy okreslające zadania gminy odnośnie bezdomnych zwierząt to ustawa o porzadku w gminach i rozporzadzenie o wyłapywaniu.

 

Rozdział 3


Władze gminy


Art. 11b.


1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.
Komentarz
Wszystkie działanie gminy dotyczące bezdomnych zwierząt, sposób ich organizacji, wydatkowane koszty i.t.pl są jawne i na podstawie USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) muszą zostac na życzenie obywatela ujawnione.

 

Rozdział 10


Nadzór nad działalnością gminną


Art. 85.

Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.


Art. 86.

 

Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.


Art. 101.


1. (135) Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił.
2a. (136) Skargę na uchwałę lub zarządzenie, o których mowa w ust. 1, można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną zgodę.
3. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.
4. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 94.


Art. 101a. 1.

 

Przepisy art. 101 stosuje się odpowiednio, gdy organ gminy nie wykonuje czynności nakazanych prawem albo przez podejmowane czynności prawne lub faktyczne narusza prawa osób trzecich.