Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt

Menu PL

Pies-ktrego-karmisz.jpg

ustawa

 

Ustawa o porządku w gminach

 
 
 
Wyjątki z USTAWY
z dnia 03 lutego 2016 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne


Art. 1.

 

1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy.

 

Rozdział 2
Zadania gmin


Art. 3.

 

1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.
2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:
13) określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;
14)zapobiegają bezdomności zwierząt na zasadach określonych w odrębnych przepisach o ochronie zwierząt;

15) zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwanie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami pojedmującymi  działalność w tym zakresie;

16) znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt;

 

 

Art. 4

Rozdział 4
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług


Art. 7.


1. Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
-- wymagane jest uzyskanie zezwolenia.
6. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

 

Art. 8.


1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.