Statut Stowarzyszenia

STRAŻ OCHRONY PRZYRODY I PRAW ZWIERZĄT

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę- Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest: ul. Kościuszki 11C, 14- 120 Dąbrówno .
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie jest związane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
6. Decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie, może współpracować z innymi stowarzyszeniami i instytucjami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.
7. Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ II
Cel Stowarzyszenia i środki działania
§ 2

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Szeroko pojęta pomoc zwierzętom bezdomnym oraz zwierzętom przebywającym w schronisku dla zwierząt.
2. Szerzenie edukacji humanitarnej we współpracy ze szkołami wszystkich stopni, przedszkolami, lecznicami weterynaryjnymi.
3. Pomoc charytatywna osobom niezamożnym posiadającym zwierzęta poprzez zakup karmy, finansowanie leczenia i operacji chirurgicznych tych zwierząt, a także czipowanie.
4. Ochrona zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt poprzez współpracę z Policją, Strażą Miejską i innymi organami państwowymi.
5. Propagowanie przepisów dotyczących ochrony i praw zwierząt oraz zasad zajmowania się zwierzętami ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami w schroniskach.
6. Kształtowanie właściwej postawy ludzi wobec zwierząt.
7. Propagowanie idei odnowy przyrody i ekologii.
8. Promocja i organizacja wolontariatu.
9. Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego.

§ 3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele realizuje poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
1. Prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem środków masowego przekazu, a także publikację własnych materiałów mających na celu ochronę zwierząt.
2. Organizowaniu spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach a także na terenie schronisk w celu kształtowania idei pokojowego współistnienia wszystkich istot żywych, krzewieniu zasad poszanowania drugiej istoty, jej prawa do życia bez głodu, pragnienia, cierpienia. W tym zakresie Stowarzyszenie współpracuje z władzami oświatowymi, a także organami samorządu terytorialnego działając na rzecz szeroko pojętej edukacji humanitarnej oraz wychowywania dzieci i młodzieży w poszanowaniu wszystkich istot żywych.
3. Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami, a także współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie a także w celu przeciwdziałania patologiom społecznym prowadzącym do znęcania się nad zwierzętami.
4. Działanie na rzecz organizowania sieci schronisk dla zwierząt oraz prowadzenie ich w porozumieniu z właściwymi organami terenowymi.
5. Występowanie z inicjatywą do władz państwa w zakresie wydawania przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami.
6. Inicjowanie i popieranie działań w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska.
7. Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.
8. Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych.
9. Tworzenie schronisk dla zwierząt oraz prowadzenie ich we własnym zakresie oraz działania na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej.
10. Organizowanie i prowadzenie działalności weterynaryjnej i opieki tymczasowej.
11. Popieranie prac naukowo- badawczych, których celem jest ochrona zwierząt i opieka nad zwierzętami.
12. Współpracę z instytucjami i innymi organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną środowiska, a w szczególności ochroną zwierząt.
13. Organizowanie imprez kulturalno- rozrywkowych celem promocji idei ochrony zwierząt i humanitarnego ich traktowania oraz promocji idei ochrony środowiska.

§ 3a

Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1. Aktywnego działania w zakresie przestrzegania praw zwierząt, itd.
PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami, działania w ich obronie i niesienie im pomocy: zwierzęta bezdomne – leczenie, dokarmianie, zakup niezbędnego wyposażenia dla funkcjonowania ich w przyrodzie, zwierzęta domowe – pomoc finansowa i rzeczowa dla osób posiadających zwierzęta, będących w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub życiowej wobec reszty społeczeństwa (dopłaty do leczenia, sterylizacji, kastracji, itp. oraz zakup karmy).
PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
3.Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt.
PKD 69.10.Z – Działalność prawnicza.
4.Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.
PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
5. Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt: sterylizacje i kastracje psów i kotów, dokarmianie oraz ich leczenie.
PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana .
6. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt.
PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana .
7. Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt.
PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza.
8. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt.
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
9.Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w celu humanitarnego kształtowania stosunku do zwierząt.
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
10. Popieranie prac naukowo-badawczych, których celem jest ochrona zwierząt i opieka nad nimi.
PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana .
11.Współpraca z instytucjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się ochroną zwierząt i środowiska.
PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana .
12. Podejmowanie innych działań niewymienionych w ust.1-11 służących ochronie zwierząt i środowiska.
PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 4

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność w zakresie:
1. zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami, działania w ich obronie i niesienie im pomocy;
2. aktywnego działania w zakresie przestrzegania praw zwierząt;
3. sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt;
4. współdziałania z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt;
5. występowania z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenia w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych;
6. prowadzenia działań zmierzających do zmniejszenia populacji zwierząt;
7. realizacji programu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz prowadzenia składowania i rozdziału materiałów medycznych związanych z ochroną zwierząt, w tym identyfikatorów do znakowania zwierząt;
8. tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenia ich we własnym zakresie oraz działania na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenia ich w formie zleconej;
9. organizowania i prowadzenia działalności weterynaryjnej, tymczasowej opieki;
10. podejmowania działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska;
11. prowadzenia działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska;
12. prowadzenia szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska;
13. współpracy z instytucjami oświatowo- wychowawczymi w zakresie wychowywania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego traktowania zwierząt;
14. popierania prac naukowo- badawczych, których celem jest ochrona zwierząt i opieka nad zwierzętami;
15. współpracy z instytucjami i innymi organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną środowiska, a w szczególności ochroną zwierząt;
16. współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt, a także środowiska;
17. organizowania imprez kulturalno- rozrywkowych celem promocji idei ochrony zwierząt i ich humanitarnego traktowania oraz promocji idei ochrony środowiska.

§ 4a

Do realizacji celów statutowych obejmujących działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną w zakresie:
1. zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami, działania w ich obronie i niesienie im pomocy;
PKD 94.99.Z- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. aktywnego działania w zakresie przestrzegania praw zwierząt;
PKD 94.99.Z- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
3. sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt;
PKD 69.10.Z- Działalność prawnicza.
4. współdziałania z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt;
PKD 69.10.Z- Działalność prawnicza.
5. występowania z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenia w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych;
PKD 94.99.Z- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
6. prowadzenia działań zmierzających do zmniejszenia populacji zwierząt;
PKD 96.09.Z- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
7. realizacji programu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz prowadzenia składowania i rozdziału materiałów medycznych związanych z ochroną zwierząt, w tym identyfikatorów do znakowania zwierząt;
PKD 94.99.Z- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
8. tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenia ich we własnym zakresie oraz działania na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenia ich w formie zleconej;
PKD 94.99.Z- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
9. organizowania i prowadzenia działalności weterynaryjnej, tymczasowej opieki;
PKD 94.99.Z- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
10. podejmowania działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska;
PKD 94.99.Z- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
11. prowadzenia działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska;
PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza.
12. prowadzenia szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska;
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
13. współpracy z instytucjami oświatowo- wychowawczymi w zakresie wychowywania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego traktowania zwierząt;
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
14. popierania prac naukowo- badawczych, których celem jest ochrona zwierząt i opieka nad zwierzętami;
PKD 94.99.Z- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
15. współpracy z instytucjami i innymi organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną środowiska, a w szczególności ochroną zwierząt;
PKD 94.99.Z- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
16. współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt, a także środowiska;
PKD 94.99.Z- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
17. organizowania imprez kulturalno- rozrywkowych celem promocji idei ochrony zwierząt i ich humanitarnego traktowania oraz promocji idei ochrony środowiska.
PKD 94.99.Z- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 5

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie- prawa i obowiązki
§ 6

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
4. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel innego państwa nieposiadający stałego adresu zameldowania na terenie RP.
5. Członkiem zwyczajnym staje się po złożonej pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 7

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną dla realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożonej pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 8

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 10

Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nieuczestniczenia w pracy Stowarzyszenia,
• z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 11

1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od zawiadomienia o odmowie przyjęcia w poczet członków, skreśleniu lub wykluczeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 12

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym. W pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie (30 minut później) zwykłą większością głosów, obecnych, uprawnionych do głosowania.
5. Od uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały. Odwołanie rozpatrzone jest na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

§ 13

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:
a. ustalenie programu działania Stowarzyszenia,
b. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi,
c. wybór na okres czteroletni i odwołanie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
d. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
e. podejmowanie uchwał składek członkowskich,
f. uchwalanie Statutu i jego zmian,
g. w sprawie kupna, sprzedaży, zamiany obciążeń nieruchomości,
h. uchwalanie wysokości
i. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków odbywa się:
a. sprawozdawcze- min. raz w roku,
b. wyborcze- co 4 lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w szczególnie ważnych przypadkach. Może to uczynić Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
a. wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad,
b. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków winno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
4. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków wraz z porządkiem i projektami uchwał przesyła się członkom na adres mailowy przez nich podany najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
5. Walne Zebranie Członków rozpoczyna się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie po upływie 30 minut bez względu na liczbę obecnych i uprawnionych członków.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

§ 14

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 4 osób, spośród których, na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza.
3. O podziale funkcji decyduje Walne Zebranie Członków.
4. Stowarzyszeniem zarządza Prezes, który może również delegować swe uprawnienia Wiceprezesowi.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad członkowie Zarządu powiadamiani są w każdy skuteczny sposób na 7 dni przed posiedzeniem w pierwszym terminie, w drugim terminie 30 minut później. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
6. Do kompetencji Zarządu należą:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c. sporządzanie planów pracy, regulaminów i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, zawieranie umów, składanie innych oświadczeń woli, udzielanie pełnomocnictw,
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.

§ 15

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego oraz dwóch członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad członkowie Komisji Rewizyjnej powiadamiani są w każdy skuteczny sposób na 7 dni przed posiedzeniem w pierwszym terminie, w drugim terminie 30 minut później. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 16

1. W przypadku wakującego miejsca w Zarządzie, Zarząd dokonuje uzupełnienia spośród członków Stowarzyszenia i przedstawia do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu. Liczba członków Zarządu pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
2. W przypadku wakującego miejsca w Komisji Rewizyjnej, Komisja dokonuje uzupełnienia spośród członków Stowarzyszenia i przedstawia do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu. Liczba członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
3. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych i innych, wymagane są podpisy- Prezesa- samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 17

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Fundusze Stowarzyszenia składają się ze:
a. ze składek członkowskich,
b. dotacji, zapisów, darowizn,
c. dochodów z działalności gospodarczej,
d. dotacji i ofiarności publicznej.
3. Upoważnionym do założenia konta bankowego jest Prezes, Wiceprezes lub Skarbnik samodzielnie.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
6. Składki członkowskie ( uchwalanie ich należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków), uchwalane są w wysokości 10 zł/ rocznie. Wpłaty należy dokonywać na wskazane konto bankowe Stowarzyszenia lub gotówką do Skarbnika w terminie do końca pierwszego półrocza za dany rok kalendarzowy. Walne Zebranie Członków na pisemny, uzasadniony wniosek może odroczyć wpłaty lub udzielić zwolnienia z tychże składek.

§ 18

1. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz osób ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 19

1. Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje trzecich), przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Przypnij go na Pintereście